ΟΙ ΝΕΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΣΤΗ ΜΗ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΕΤΟΧΕΣ)

ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
1. Αίτηση για Εισαγωγή Νέου Εκδότη

1.1 Αίτηση για εισαγωγή αξιών του εκδότη για πρώτη φορά

 

 

€1.700

Σημείωση

1.     Η χρέωση περιλαμβάνει την αίτηση του εκδότη (€700) και την εξέταση του Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής (€1000)

2.     Σε περίπτωση παράλληλης ή ταυτόχρονης εισαγωγής εκδότη όπου η αρχική εισαγωγή έγινε σε μη Ρυθμιζόμενη Αγορά άλλου Χρηματιστηρίου, θα παρέχεται 50% έκπτωση.

 

1.2  Έκδοση Ανακοίνωσης για την Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης των Αξιών €1.300 πάγιο και €100 ανά €1 εκ. κατά αναλογία υπολογιζόμενο στη χρηματιστηριακή αξία των αξιών

 

Ενσωμάτωση αξιών στο ήδη υφιστάμενο κεφάλαιο / ανάληψη μητρώου νέου εκδότη στη Ν.Ε.Α 0,01%

Ελάχιστη χρέωση €1.000

Μέγιστη χρέωση €5.000

Σημείωση: ως συνολική αξία επί της οποίας υπολογίζεται η χρέωση για τις περιπτώσεις εισαγωγής νέου εκδότη, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για Εκδότες στη Ν.Ε.Α., λαμβάνεται υπόψη το γινόμενο της τιμής διάθεσης επί τον αριθμό των αξιών και στην περίπτωση που γίνεται με δωρεάν μετοχές λαμβάνεται υπόψη το γινόμενο της ονομαστικής αξίας κάθε  μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΕΚΔΟΤΗ  ΣΤΟ Χ.Α.Κ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
 

Ετήσια Συνδρομή Εκδότη

για Εισηγμένους Τίτλους Πληρωτέα σε Τριμηνιαία Βάση

Οι εκδότες που έχουν τίτλους εισηγμένους στη Ν.Ε.Α., εισφέρουν ένα ετήσιο ποσό για κάθε εισηγμένο τίτλο χωριστά, με βάση τη χρηματιστηριακή αξία 4, 5, το οποίο θα υπολογίζεται ανά τρίμηνο3 ως ακολούθως:

 

έως €10 εκ. €500 (Ετήσια χρέωση €2.000)
€10 εκ.- €20 εκ. €750 (Ετήσια χρέωση €3.000)
€20 εκ.- €40 εκ €1.000 (Ετήσια χρέωση €4.000)
€40 εκ.- €50 εκ €1.500 (Ετήσια χρέωση €6.000)
€50 εκ.- €100 εκ €1.500 (Ετήσια χρέωση €6.000)
€100 εκ.- €150 εκ €2.000 (Ετήσια χρέωση €8.000)
€150 εκ.- €200 εκ €2.500 (Ετήσια χρέωση €10.000)
άνω των €200 εκ Για κεφαλαιοποίηση πέραν των €200 εκ -€10 ανά εκατομμύριο
Μέγιστη Ετήσια χρέωση €25,000
 

Σημειώσεις

1. Για τις αυξήσεις κεφαλαίου ή για τις μετέπειτα εκδόσεις δεν θα γίνεται υπολογισμός κατά την εισαγωγή τους.

2. Καταβολή συνδρομής επί τριμηνιαίας βάσης στο σύνολο των μετοχών συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων.

3. Για το πρώτο τρίμηνο η ετήσια (τριμηνιαία) εισφορά υπολογίζεται κατά αναλογία από την ημέρα εισαγωγής των τίτλων μέχρι την τελευταία ημέρα του τριμήνου κατά το οποίο εισήχθηκαν οι τίτλοι.  Για κάθε άλλο τρίμηνο καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό και θα χρεώνεται την πρώτη ημέρα μετά το τέλος του τριμήνου. 

Στην περίπτωση διαγραφής εκδότη, για το τελευταίο τρίμηνο η ετήσια συνδρομή υπολογίζεται κατά αναλογία από την πρώτη ημέρα του τριμήνου μέχρι την ημέρα διαγραφής του εκδότη.

 4. Η χρηματιστηριακή αξία εισηγμένων τίτλων καθορίζεται ως η μέση χρηματιστηριακή αξία κατά τη διάρκεια του κάθε τριμήνου, δηλαδή το άθροισμα της ημερήσιας χρηματιστηριακής αξίας (αριθμός τίτλων επί την τιμή κλεισίματος) κατά τη διάρκεια του τριμήνου, διά τον αριθμό των ημερών διαπραγμάτευσης.

5. Για τον υπολογισμό της ετήσιας συνδρομής εκδοτών αναφορικά με την εισαγωγή νέων τίτλων στο Χρηματιστήριο, η χρηματιστηριακή αξία των τίτλων (Μετοχές, Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών – ΔΑΜ και Δικαιώματα Επιλογής Αγοράς Μετοχών – Rights) καθορίζεται με βάση τη μέση χρηματιστηριακή αξία των τίτλων κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

6. Σε περίπτωση παράλληλης ή ταυτόχρονης εισαγωγής εκδότη όπου η αρχική εισαγωγή έγινε σε μη   Ρυθμιζόμενη Αγορά άλλου Χρηματιστηρίου, θα παρέχεται 25% έκπτωση.

 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ

Τήρηση μητρώου μετοχών &  ΔΑΜ Αριθμός Λογαριασμών Αποθετηρίου Χρέωση / έτος
  1-200 €850
  201-500 €1.700
  501-1.000 €3.400
  1.001-2.000 €5.100
  2.001-3.000 €6.800
  3.001-4.000 €8.500
  4.001-5.000 €10.300
  5.001-6.000 €12.000
  6.001-8.000 €13.700
  8.001-10.000 €15.400
  10.001-12.000 €17.000
  12.001-15.000 €20.500
  15.001-20.000 €25.600
  20.001-25.000 €30.800
  25.001-30.000 €34.200
  >30.001 €42.700
   

[όσον αφορά τα ΔΑΜ, η χρέωση γίνεται με 50% έκπτωση του δικαιώματος για μετοχές]

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

Χρέωση ανά συναλλαγή για τήρηση μητρώου μετοχών, ΔΑΜ, χρεογράφων και Παραστατικών Πληρωμών

 

 Mετοχές: €0,17 σεντς ανά εγγραφή / συναλλαγή

 

 

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ αποτείνεστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.cse.com.cy/el-GR/legal-framework/current-legislation/basic-law/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ