ΕΚ: Στα €6.3 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια επενδύσεων

Στα €6,3 δισ. φθάνει το συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση των εταιρειών επενδύσεων, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2018, η ΕΚ έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 174 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ). Από αυτές, οι 118 έχουν δραστηριότητες (αυξημένες κατά 18% έναντι του προηγούμενου τριμήνου).

Από το σύνολο των εταιρειών, οι 74 είναι Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, οι 64 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και οι 36 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός εταιρειών διαχείρισης περιλαμβάνει, 24 ΔΟΕΕ, 72 ΔΟΕΕ – κάτω των ορίων και 4 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. Το συνολικό Ενεργητικό υπό Διαχείριση, το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ανερχόταν στα €6.3 δισ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 10% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2018. Περίπου το 98% του Ενεργητικού υπό Διαχείριση, προερχόταν από τον Τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων και μόλις το 2% από ΔΟΕΕ κάτω των ορίων – κλειστού τύπου Επενδυτικές Εταιρείες, οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ.

Όσον αφορά την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ, αυτοί επενδύουν το 78% του Ενεργητικού υπό Διαχείριση σε Κινητές Αξίες, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 12% οι επενδύσεις σε Καταθέσεις. Όσον αφορά τους OEE και ΟΕΕΠΑΠ, το 48% του Ενεργητικού υπό Διαχείριση επενδύεται σε μετοχές και το 16% σε Ακίνητα.