Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 17ης Μαρτίου 2023

Δεν πραγματοποιήθηκαν νέες συναλλαγές σήμερα με αποτέλεσμα ο Γ.Δ. της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. να παραμείνει σταθερός στις 1.297,58 μονάδες.

Ως προς το βάθος της αγοράς, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 30.000 μετοχές σε εντολές πώλησης ενώ η Interlife Ασφαλιστική με 3.940 μετοχές σε εντολές αγοράς και 4 σε εντολές πώλησης. Η Wealthavenue έκλεισε με 250 μετοχές σε εντολές αγοράς και 480 σε εντολές πώλησης. Ακόμη, 80 μετοχές της The Mall of Cyprus έχουν τεθεί προς αγορά ενώ με 1.500 μετοχές προς πώληση έκλεισε τη συνεδρίαση η Contract Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, 2.000 μετοχές της Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε. βρίσκονται σε εκκρεμείς εντολές αγοράς ενώ 250 μετοχές της UPYACHTING βρίσκονται σε εντολές αγοράς και άλλες 7.550 σε εντολές πώλησης. Τέλος, 5 μετοχές παρέμειναν σε εντολές αγοράς για την Theon International.