Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 1ης Σεπτεμβρίου2022

Στις 1.297,25 μονάδες παρέμεινε και σήμερα, πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου ο Γ.Δ. της Ν.Ε.Α.ς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Ο τζίρος ανήλθε σε € 1.560,00, τα οποία διαπραγματεύτηκαν στο σύνολό τους επί των τίτλων της iDNA Genomics χωρίς να μεταβληθεί η τιμή της εταιρείας.

Όσον αφορά τις μη ολοκληρωμένες συναλλαγές, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε τη συνεδρίαση με 90.000 μετοχές σε εντολές πώλησης και η Interlife Ασφαλιστική με 13.307 σε εντολές αγοράς και 9.707 σε εντολές πώλησης, αξιοσημείωτη αύξηση σε σχέση με το βάθος αγοράς των τελευταίων ημερών. Η Kerverus Holding παρέμεινε σταθερά με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Wealthavenue έκλεισε με 2.000 τίτλους σε εντολές αγοράς και 2.500 προς πώληση. Ακόμη, 2.000 μετοχές παραμένουν σε εκκρεμείς εντολές πώλησης για την Contract ενώ 10 μετοχικοί τίτλοι βρίσκονται σε εντολές αγοράς για τη Theon International.