Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €30 εκατ. για το 2021

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €30 εκατ. κατέγραψε για το 2021 η Τράπεζα Κύπρου. Το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια μειώθηκε σε 7.5% (3.1% μετά τις πιστωτικές ζημιές), μετά την πώληση ΜΕΔ που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2021 (Helix 3). 

Τα αποτελέσματα για το 2021 αποτιμώνται ως πάρα πολύ θετικά από την Τράπεζα και δίνουν ταυτόχρονα το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει και τα επόμενα χρόνια, όπως δείχνουν και οι αναθεωρημένοι στόχοι.

Όπως έχει προαναφερθεί, η Τράπεζα Κύπρου για το 2021 κατέγραψε κέρδη μετά την φορολογία ύψους €30 εκατ. και έβαλε τα θεμέλια για επιστροφή στη διανομή μερίσματος, ενώ όσον αφορά τα ΜΕΔ, παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω μείωση τους σε περίπου 5% μέχρι το τέλος του 2022.

Παρουσιάζοντας σήμερα τα προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου, ο διευθύνων σύμβουλος του Συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου, ανέφερε συναφώς πως αναμένεται μείωση του ποσοστού ΜΕΔ σε περίπου 5% μέχρι το τέλος του 2022 και σε κάτω από 3% μέχρι το τέλος του 2025.

Διαβάστε πιο κάτω αυτούσια τη δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκου Νικολάου: 

«Κατά το 2021, η Κυπριακή οικονομία σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη, μετά από μια περίοδο μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας, που οδήγησε σε ένα βελτιωμένο περιβάλλον στο οποίο η Τράπεζα σημείωσε καλή επίδοση. Κατά τη διάρκεια του έτους συνεχίσαμε να στηρίζουμε την επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη, παρέχοντας νέα δάνεια ύψους €1.8 δις, αύξηση κατά ένα τρίτο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανακάμπτοντας σταθερά σε επίπεδα προ-πανδημίας.

Σημειώσαμε κέρδη για το έτος παρά τα έξοδα αναδιάρθρωσης. Έχοντας επιτύχει το σημαντικό ορόσημο του μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ, προχωρούμε σήμερα σε αναθεώρηση των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών μας στόχων, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, περιλαμβανομένης αύξησης του στόχου για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων από 7% σε πάνω από 10%, παρέχοντας τα θεμέλια για επιστροφή σε διανομή μερίσματος, αναλόγως επίδοσης και αφού παρθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Χρηματοοικονομική Επίδοση το 2021

Κατά το έτος, είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €581 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €198 εκατ., ενώ η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) μειώθηκε στο μισό, σε 57 μ.β. Σημειώσαμε κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €91 εκατ. Το τελικό αποτέλεσμα για το έτος ήταν καθαρά κέρδη ύψους €30 εκατ., μετά τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους €61 εκατ.

Κατά το 2021, διαχειριστήκαμε προσεκτικά τη βάση κόστους μας και κρατήσαμε τα λειτουργικά μας έξοδα κάτω από €350 εκατ. Ο δείκτης κόστος έσοδα ανήλθε στο 60%, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια μειώθηκε στο 7.5% σε αναπροσαρμοσμένη βάση, πολύ νωρίτερα από ότι προηγουμένως αναμενόταν, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης ΜΕΔ ύψους €1.3 δις (Project Helix 2) και τη συμφωνία για πώληση περαιτέρω ΜΕΔ ύψους €0.6 δις (Project Helix 3), με θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαίου και στα αποτελέσματά μας. Κατά το 2021 καταγράψαμε επίσης οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους περίπου €400 εκατ. Συνολικά, το 2021, μειώσαμε τα ΜΕΔ κατά 75% σε αναπροσαρμοσμένη βάση.

Κατά το έτος, ενισχύσαμε περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι κεφαλαιακοί μας δείκτες (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθαν σε Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 20.8% και Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15.8%, σε αναπροσαρμοσμένη βάση. Τον Απρίλιο 2021 αναχρηματοδοτήσαμε με επιτυχία το ομόλογο δευτεροβάθμιου κεφαλαίου Tier 2 και προχωρήσαμε με την πρώτη έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας επιλέξιμου για MREL ύψους €300 εκατ.

Διαμορφώνοντας την Τράπεζα για το μέλλον

Οι στρατηγικοί μας πυλώνες παραμένουν οι ίδιοι. Ενίσχυση εσόδων με βέλτιστη διαχείριση κεφαλαίων, βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου μέσω περαιτέρω συνεργειών, διασφάλιση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, και δημιουργία οργανωτικής ανθεκτικότητας μέσω μίας στρατηγικής για ένα βιώσιμο μέλλον. Το πρόγραμμα μετασχηματισμού μας θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε σε αυτούς τους στρατηγικούς πυλώνες, αξιοποιώντας τη βάση πελατών μας σε όλη τη χώρα. Επίσης, βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες πέραν των τραπεζικών και να δημιουργήσουμε νέες ροές εσόδων.

Ο περαιτέρω επαναπροσδιορισμός του Συγκροτήματος, η θετική επίδοσή μας κατά τη διάρκεια του έτους, και οι σταθερές προοπτικές ανάπτυξης για την Κυπριακή οικονομία, μας επέτρεψαν να αναθεωρήσουμε τους μεσοπρόθεσμους στόχους μας.

Αναμένουμε ότι θα μειώσουμε το ποσοστό ΜΕΔ σε περίπου 5% μέχρι το τέλος του 2022 και σε κάτω από 3% μέχρι το τέλος του 2025. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και στην αύξηση της μεσοπρόθεσμης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων και αυξάνουμε τον στόχο σε πάνω από 10%.

Η βιώσιμη ανάπτυξη θα συνεχίσει να είναι ενσωματωμένη στην κουλτούρα μας. Δεσμευόμαστε για επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2030 και μηδενικού μέχρι το 2050, ενώ παράλληλα θα στηρίξουμε τους πελάτες και την κοινωνία σε αυτή τη μετάβαση. Η Τράπεζα έχει τη δέσμευση, το μέγεθος και την εμβέλεια να ηγηθεί της αλλαγής στην Κύπρο μέσα στα επόμενα χρόνια.

Προοπτικές

Το όραμα μας για το μέλλον της Τράπεζας είναι ξεκάθαρο και παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε τον ρόλο που μας αναλογεί στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η οποία μαζί με την ανάπτυξη και την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο, αναμένεται να είναι ισχυρή. Παραμένουμε πεπεισμένοι ότι η στρατηγική μας θα επιφέρει βιώσιμη κερδοφορία και θα δημιουργήσει αξία για τους μετόχους μας μεσοπρόθεσμα».

Τα αποτελέσματα

Θετικό τελικό αποτέλεσμα

• Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €91 εκατ.

• Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €30 εκατ.

Προσεκτική Διαχείριση Κόστους

• Συνολικά λειτουργικά έξοδα ύψους €347 εκατ., στα ίδια περίπου επίπεδα σε ετήσια βάση

• Δείκτης κόστος προς έσοδα στο 60%, στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση

Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση και έναρξη έκδοσης ομολόγων επιλέξιμων για MREL

• Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 15.8%2,3 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 20.8%

• Επιτυχής αναχρηματοδότηση του ομολόγου Tier 2 σε σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο

• Αρχική έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας επιλέξιμο για MREL ύψους €300 εκατ. Επίτευξη συμμόρφωσης με την ενδιάμεση απαίτηση MREL για την 1η Ιανουαρίου 2022

Επίτευξη Μονοψήφιου Ποσοστού ΜΕΔ προς Δάνεια ένα χρόνο νωρίτερα από ότι αρχικά αναμενόταν

• Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 7.5% (3.1%2,4 μετά τις πιστωτικές ζημιές), μετά την πώληση ΜΕΔ που υπογράφηκε τον Νοέμβριο 2021 (Helix 3)

Αναθεωρημένοι Μεσοπρόθεσμοι Στρατηγικοί Στόχοι

• Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Return on Tangible Equity, ROTE) >10% για το 2025

• Ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια περίπου 5% μέχρι το τέλος 2022 και <3% μέχρι το τέλος 2025

• Καθορίζοντας την πορεία για διανομή μερίσματος5 από το 2023 και μετά

• Ανακοίνωση στόχων ESG6: Επίτευξη Κλιματικής Ουδετερότητας (Carbon Neutral) μέχρι το 2030 και επίτευξη Kαθαρού Mηδενικού Iσοζυγίου (Net Zero) μέχρι το 2050

Κύρια Σημεία για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Η Ισχυρή Ανάκαμψη συνεχίζεται

• Ρυθμός ανάπτυξης 6.0%1 για το δ΄ τρίμηνο 2021, υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης ύψους 4.6%

• Νέος δανεισμός ύψους €471 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2021 και συνολικά €1.8 δις για το έτος 2021, αυξημένος κατά 33% σε ετήσια βάση, ανακάμπτοντας σε επίπεδα προ-πανδημίας

Θετική Απόδοση από Λειτουργικές Δραστηριότητες

• Συνολικά έσοδα ύψους €154 εκατ. για το δ΄ τρίμηνο 2021, αυξημένα κατά 11% σε τριμηνιαία βάση. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε υψηλότερα μη επιτοκιακά έσοδα

• Λειτουργικά κέρδη ύψους €55 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2021, αυξημένα κατά 33% σε τριμηνιαία βάση

• Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €27 εκατ. για το δ΄ τρίμηνο 2021

• Μικρής κλίμακας στοχευμένο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού με μη-επαναλαμβανόμενο κόστος ύψους €16 εκατ. Μεικτή ετήσια εξοικονόμηση κόστους ύψους περίπου 3%

• Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €10 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2021 Λειτουργική Αποτελεσματικότητα

• Συνολικά λειτουργικά έξοδα2 ύψους €87 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2021, περίπου στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση

• Δείκτης κόστος προς έσοδα2 στο 57% για το δ’ τρίμηνο 2021, μειωμένος κατά 7 ε.μ. σε τριμηνιαία βάση, υποβοηθούμενος από την αύξηση στα μη επιτοκιακά έσοδα

Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση και Ρευστότητα

• Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 15.8%3,4 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 20.8%3,4

• Καταθέσεις ύψους €17.5 δις, αυξημένες κατά 2% σε τριμηνιαία βάση. Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €6.4 δις

Μονοψήφιο Ποσοστό ΜΕΔ προς Δάνεια

• Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 7.5%4  (3.1%4,5 μετά τις πιστωτικές ζημιές)

• Συμφωνία για πώληση ΜΕΔ (Helix 3) ύψους €0.6 δις τον Νοέμβριο 2021

• Οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους περίπου €400 εκατ. για το έτος 2021

• 96% των εξυπηρετούμενων δανείων6 υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που έληξε και με καταβολή δόσης μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2022, δεν παρουσίασαν καθυστερήσεις