Στα €22,8 δισ. τα στοιχεία ενεργητικού των Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

Στα €22,8 δισεκατομμύρια διαμορφώθηκαν τα συνολικά αποθέματα των στοιχείων ενεργητικού των Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΧ) το 2020, καταγράφοντας μείωση 7% σε σύγκριση με €24.504,1 εκατ. το 2019.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα (ΚΤΚ), η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα της «μειωμένης τάσης των μετοχικών τίτλων και των μετοχών/μεριδίων επενδυτικών ταμείων καθώς και σε μικρότερο βαθμό των βραχυπρόθεσμων επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους από κατοίκους στο εξωτερικό».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, οι κύριες αντισυμβαλλόμενες χώρες, αναφορικά με τις ΕΧ, για επενδυτές κατοίκους ήταν η Ρωσία με ποσοστό 57%, η Ιρλανδία με 11% το Λουξεμβούργο με 10% και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερική με 8%, ενώ άλλες χώρες ακολουθούν με το υπόλοιπο 14%.

Οι χρεωστικοί τίτλοι στοιχείων ενεργητικού ανήλθαν στα €13.249,7 εκατ. το 2020, αντιπροσωπεύοντας το 58% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου σε σύγκριση με 52% το 2019.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι μετοχικοί τίτλοι και οι μετοχές επενδυτικών ταμείων ανήλθαν στα €9.562,4 εκατ. σε στοιχεία ενεργητικού το 2020, αντιπροσωπεύοντας το 42% του συνολικού χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων, σε σύγκριση με ένα ποσοστό της τάξης του 48% το 2019.

Το συνολικό εισόδημα από χρεωστικούς τίτλους ανήλθε στα €298,5 εκατ. το 2020, μειωμένο από τα €315,9 εκατ. το 2019 παρά την αύξηση των αποθεμάτων των χρεωστικών τίτλων. Η πτωτική τάση, αναφέρει η ΚΤΚ «συμβαδίζει με την πρόσφατη τάση των επιτοκίων στην παγκόσμια οικονομία τα οποία μειώνονται, που έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλότερα τοκομερίδια και τόκους εισπρακτέους επί ομολόγων που εκδίδονται στο εξωτερικό».

Παράλληλα, τα συνολικά αποθέματα των στοιχείων παθητικού των ΕΧ το 2020 ανήλθαν σε €31.220,2 εκατ., καταγράφοντας αύξηση από τα €27.268,9 εκατ. το 2019.

«Η αύξηση αντανακλά ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από μη κατοίκους για επένδυση σε μακροπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους που εκδόθηκαν από Κύπριους κατοίκους», αναφέρει η ΚΤΚ.

Το κυριότερο συστατικό των στοιχείων παθητικού των ΕΧ ήταν οι μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι, αλλά και οι μετοχικοί τίτλοι και οι μετοχές/μερίδια επενδυτικών ταμείων καταλαμβάνουν επίσης ένα σημαντικό μέρος των συνολικών στοιχείων παθητικού των ΕΧ, αν και εμφανίστηκε ελαφρώς μειωμένο το 2020.

Οι χρεωστικοί τίτλοι που κρατούνταν από μη κατοίκους ανήλθαν στα €20.253,8 εκατ. το 2020 και €15.826,7 εκατ. το 2019, εκπροσωπώντας το 65% και 58% του συνολικού χαρτοφυλακίου του παθητικού και στα δύο έτη 2020 και 2019 αντίστοιχα.

Οι μετοχικοί τίτλοι και οι μετοχές/μερίδια επενδυτικών ταμείων ανήλθαν συνολικά στα €10.996,4 εκατ. και €11.442,2 εκατ. το 2020 και 2019 αντίστοιχα, εκπροσωπώντας το 35% και το 41% του συνολικού χαρτοφυλακίου του παθητικού.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το συνολικό πληρωτέο εισόδημα ανήλθε στα €960,6 εκατ. το 2020, παραμένοντας σχετικά σταθερό από τα €943,7 εκατ. το 2019

Η ΚΤΚ σημειώνει πως όταν οι Οντότητες Ειδικού Σκοπού (SPEs) αντιμετωπίζονται ως μη κάτοικοι, τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού των ΕΧ μειώνονται περίπου κατά 13% το 2020 και 17%, ενώ και τα συνολικά στοιχεία παθητικού των ΕΧ επηρεάζονται στο μεγαλύτερο βαθμό από τις SPEs.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ