Τρ. Κύπρου: Κέρδη €20 εκατ. και μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ

Το μήνυμα ότι η «ισχυρή ανάκαμψη συνεχίζεται» αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα, μεταξύ άλλων, κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €19 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2021 και €20 εκατ. για το εννιάμηνο 2021. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα τονίζει ότι με τη συμφωνία για πώληση ΜΕΔ (Helix 3) τον Νοέμβριο του 2021, μειώνοντας το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 8.6% (3.6%4 μετά τις πιστωτικές ζημιές), «ο στόχος για το 2022 έχει ήδη επιτευχθεί».

Κύρια σημεία για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Η ισχυρή ανάκαμψη συνεχίζεται

 • Ρυθμός ανάπτυξης 5.3% για το γ΄ τρίμηνο 2021, υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης ύψους 3.7%
 • Η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά περίπου 5.5%1 για το έτος 2021 και να επανέλθει σε επίπεδα προ-πανδημίας μέχρι το τέλος του έτους
 • Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ανάκαμψη. Νέος δανεισμός ύψους €1.3 δις για το εννιάμηνο 2021, αυξημένος κατά 35% σε ετήσια βάση

Θετική απόδοση από λειτουργικές δραστηριότητες

 • Συνολικά έσοδα ύψους €139 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2021, μειωμένα κατά 8% σε τριμηνιαία βάση, εν μέρει επηρεασμένα από την ολοκλήρωση του Helix 2. Λειτουργικά κέρδη ύψους €41 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2021
 • Ισχυρά καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €44 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2021. 32% των συνολικών εσόδων
 • Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €13 εκατ. για το γ΄ τρίμηνο 2021 και €64 εκατ. για το εννιάμηνο 2021
 • Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €19 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2021 και €20 εκατ. για το εννιάμηνο 2021

Λειτουργική αποτελεσματικότητα

 • Συνολικά λειτουργικά έξοδα ύψους €89 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2021, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση
 • Δείκτης κόστος προς έσοδα στο 64% για το γ’ τρίμηνο 2021, αυξημένος κατά 6 ε.μ. σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης του Helix 2

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα

 • Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 15.3%3,4 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 20.4%3,4
 • Καταθέσεις ύψους €17.1 δις, αυξημένες κατά 2% σε τριμηνιαία βάση. Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €6.0 δις (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στο 294%)

Μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια

 • Συμφωνία για πώληση ΜΕΔ (Helix 3) τον Νοέμβριο 2021, μειώνοντας το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 8.6%  (3.6%4 μετά τις πιστωτικές ζημιές). Ο στόχος για το 2022 έχει ήδη επιτευχθεί
 • Μείωση ΜΕΔ σε €0.9 δις4 (€0.4 δις μετά τις πιστωτικές ζημιές)
 • Οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους περίπου €300 εκατ. για το εννιάμηνο 2021
 • 96% των εξυπηρετούμενων δανείων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που έληξε και με καταβολή δόσης μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2021, δεν παρουσίασαν καθυστερήσεις

Π. Νικολάου: Ο στόχος για το 2022 έχει ήδη επιτευχθεί

«Στη σωστή πορεία προς επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων μας», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πανίκος Νικολάου, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Όπως είπε μεταξύ άλλων, «η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει σε καλά επίπεδα και υπερβαίνει σημαντικά τις κανονιστικές απαιτήσεις».

Αυτούσια η δήλωση: 

«Η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας συνεχίστηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, και συνεχίσαμε να εργαζόμαστε προς επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων μας.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, καταλήξαμε σε συμφωνία για πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ με μεικτή λογιστική αξία ύψους €0.6 δις (Project Helix 3), μειώνοντας το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια, αναπροσαρμοσμένο για το Helix 3, σε μονοψήφιο ποσοστό ύψους 8.6%. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ορόσημο και μας επιτρέπει να επιτύχουμε τον στρατηγικό μας στόχο για επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια, ένα χρόνο νωρίτερα από ότι αναμενόταν με θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαίου και στα αποτελέσματά μας. Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά €14.1 δις ή 94% σε λιγότερο από €1 δις και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 54 εκατοστιαίες μονάδες, από 63% σε λιγότερο από 9% σε αναπροσαρμοσμένη βάση.

Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων για το εννιάμηνο ανέρχεται σε 66 μονάδες βάσης και η απόδοση των δανείων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που έληξε παραμένει ισχυρή. Αναπροσαρμοσμένα για το Helix 3, τα ΜΕΔ στο τέλος του τριμήνου ανέρχονται σε €0.9 δις και παραμένουμε επικεντρωμένοι στον στόχο μας για επίτευξη ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια ύψους περίπου 5% στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Τα συνολικά κέρδη μας για το εννιάμηνο ανήλθαν σε €20 εκατ. επηρεασμένα από τις πωλήσεις ΜΕΔ και τα έξοδα αναδιάρθρωσης. Τα κέρδη μας πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία – ένα πιο ενδεικτικό μέτρο της απόδοσής μας – ανήλθαν σε €64 εκατ. για το εννιάμηνο. Τα συνολικά έσοδα παραμένουν σταθερά παρά τις επιπτώσεις από την από-αναγνώριση μη εξυπηρετούμενων δανείων με την ολοκλήρωση του Helix 2 στα τέλη Ιουνίου. Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες για το εννιάμηνο παραμένουν ισχυρά, είναι αυξημένα κατά 20% σε ετήσια βάση και ανέρχονται σε 30% των συνολικών εισοδημάτων. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για βελτίωση του επιχειρηματικού μας μοντέλου προκειμένου να βελτιώσουμε την κερδοφορία μας και τα λειτουργικά μας έξοδα παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα (εξαιρουμένων του ειδικού φόρου και των συνεισφορών) για το εννιάμηνο ανήλθε σε 61%. Διατηρούμε τη δέσμευσή μας για μείωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας σε περίπου 55%.

Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει σε καλά επίπεδα και υπερβαίνει σημαντικά τις κανονιστικές απαιτήσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, οι κεφαλαιακοί μας δείκτες (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθαν σε Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 20.4% και Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15.3%, αναπροσαρμοσμένοι για το Helix 3.

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την εγχώρια οικονομία και έχουμε παραχωρήσει νέο δανεισμό ύψους €1.3 δις τους πρώτους εννιά μήνες του έτους, αυξημένος κατά 35% σε ετήσια βάση. Παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε τον ρόλο που μας αναλογεί στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η οποία αναμένεται να αντισταθμίσει πλήρως τη συρρίκνωση του 2020 μέχρι τα τέλη του έτους, και με την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο, αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα προ πανδημίας. Ταυτόχρονα, παραμένουμε επικεντρωμένοι και σε σωστή πορεία για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων μας».