Ελληνική: Κέρδος €21 εκατ. και μείωση ΜΕΔ στο 14,5%

Στα €21,0 εκατ., μετά τη φορολογία, ανήλθαν τα κέρδη της Ελληνικής Τράπεζας για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις(ΜΕΧ) μειώθηκαν στο 14,5% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων-ΠΠΣ).

Συνεχίζοντας την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων, η Ελληνική Τράπεζα διατήρησε σταθερή κεφαλαιακή βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 19,99% και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 22,31%, να υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική, ο Δείκτης των MEX, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από τo ΠΠΣ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 14,5% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) και ο δείκτης καθαρών ΜΕΧ(ΜΕΧ μείον τις συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης) στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων διαμορφώθηκε στο 1,9% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ).

Η λιτή δομή διαχείρισης με νέα ηγεσία για τον ανασχηματισμό και μετασχηματισμό της Τράπεζας, καθώς και η συνέχιση της επένδυσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αποτέλεσαν και αποτελούν βασικούς άξονες προτεραιοτήτων για την Ελληνική Τράπεζα.

Άλλα βασικά στοιχεία:

  • Καθαρά έσοδα από τόκους για την εννιαμηνία του 2021 στα €192,8 εκατ.
  • Κέρδος πριν από τις ζημιές απομείωσης για την εννιαμηνία του 2021 στα €66,8 εκατ.
  • Ζημιές απομείωσης για την εννιαμηνία του 2021 στα €43,6 εκατ.
  • Οι νέες χορηγήσεις που εγκρίθηκαν κατά την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν στα €628 εκατ. 
  • Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 63,4 % (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το  ΠΠΣ) στις 30 Σεπτεμβρίου 2021
  • Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθε στο 75%
  • Άνετη ρευστότητα με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 473% και πλεόνασμα ρευστότητας στα €6,1 δισ.
  • Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 41,1%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.
  • Ισχυρή, σταθερή βάση καταθέσεων κυρίως λιανικής τραπεζικής.

Οι επιδόσεις και οι στόχοι

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ο κ. Oliver Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, ανέφερε:

«Παρά το γεγονός ότι η πανδημία COVID-19 εξακολουθεί να καθορίζει τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους σημειώθηκε μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, η οποία ενισχύθηκε από το δημοσιονομικό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, στηρίξαμε την ανάπτυξη της οικονομίας παραχωρώντας €628 εκατ. σε νέα δάνεια, ενώ είχαμε καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €192,8 εκατ. και σύνολο μη επιτοκιακών εσόδων €74,2 εκατ. Τα κέρδη για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθαν στα €21,0 εκατ.

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22,3% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 473%) παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας και επενδύουμε σε τομείς που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), η τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία.

Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στη δραστική βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, μέσω της επίλυσης και απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, οι οποίες έχουν μειωθεί στο 14,5% (Δείκτης ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ).

Το έργο «Starlight» έχει τεθεί σε εφαρμογή και με την ολοκλήρωσή του θα επιταχυνθεί ο καθαρισμός του ισολογισμού μας, μειώνοντας το ποσοστό των ΜΕΧ σε μεσο-μονοψήφιο αριθμό. Παράλληλα, βλέπουμε με ικανοποίηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών (πέραν του 95%) που είχαν ενταχθεί κάτω από το μορατόριουμ δόσεων αποπληρώνουν και πάλι τις δόσεις τους.

Ακόμα μια προτεραιότητα για εμάς είναι να επιταχύνουμε το ταξίδι του μετασχηματισμού μας, ώστε να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητές μας και να επιτύχουμε βιώσιμη μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζας μας σε έναν οργανισμό φιλικό προς τον πελάτη, βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών μέσα από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση των προϊόντων μας.

Θέλουμε να ενισχύσουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Άλλες βασικές μας προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη διαχείριση του υψηλού δείκτη εξόδων και της πλεονάζουσας ρευστότητάς μας, καθώς και την εφαρμογή μιας αξιοκρατικής πολιτικής για το προσωπικό μας.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων, για να χτίσουμε τη μελλοντική μας Τράπεζα. Επίσης, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλα τα μέλη του προσωπικού για την αφοσίωση και τη σκληρή τους εργασία».https://inbusinessnews.reporter.com.cy/business/economics/article/294422/elliniki-kerdos-21-ekat-kai-meiosi-med-sto-14-5