Κτίζει θέση στην Τρ. Κύπρου η CarVal Investors

Μεγαλώνει το ποσοστό συμμετοχής της στην Τρ. Κύπρου η CarVal Investors. Όπως κοινοποιήθηκε στο ΧΑΚ, το ποσοστό συμμετοχής της στην Τράπεζα φθάνει το 8,57% από 6%.

Σημειώνεται πως, το μετοχικό κεφάλαιο της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανέρχεται σε €44.619.993,30 διαιρεμένο σε 446.199.933 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία.

Η CarVal Investors είναι ένας παγκόσμιος διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων που επικεντρώνεται σε αναξιοπαθούντα περιουσιακά στοιχεία και ανεπάρκειες στην αγορά. Από το 1987, η ομάδα της CarVal έχει περάσει από συνεχώς μεταβαλλόμενους κύκλους πιστωτικής αγοράς, επενδύοντας ευκαιριακά 123 δισ. δολάρια σε 5.480 συναλλαγές σε 82 χώρες. Σήμερα, η CarVal Investors έχει 9 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση σε εταιρικά χρεόγραφα, χαρτοφυλάκια δανείων, δομημένη πίστωση και άλλα περιουσιακά στοιχεία.