Αμελητέα κέρδη παρουσίασε το Χρηματιστήριο την Πέμπτη 26/8

Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε άνοδο σε ποσοστό 0,04% κλείνοντας στις 68,20 μονάδες. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε επίσης οριακή άνοδο, σε ποσοστό 0,05% κλείνοντας στις 40,78 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €56.893.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, μόνο η Κύρια Αγορά παρουσίασε άνοδο, σε ποσοστό 0,34%, ενώ η Εναλλακτική Αγορά και οι Επενδυτικές Εταιρείες παρουσίασαν ζημιές 0,17% και 0,07% αντίστοιχα. Ο τομέας των Ξενοδοχείων δεν παρουσίασε μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €20.412 (πτώση 0,89% – τιμή κλεισίματος €1,10). Ακολούθησαν οι μετοχές της Ellinas Finance Public Company με €10.554 (άνοδος 3,13% – τιμή κλεισίματος €0,33%), της Ελληνικής Τράπεζας με €6.480 (άνοδος 0,93% – τιμή κλεισίματος €0,87), της Salamis Tours (Holdings) Public LTD με €4.890 (πτώση 1,21% – τιμή κλεισίματος €1,63) και της Logicom Public LTD με €4.770 (άνοδος 1,92% – τιμή κλεισίματος €1,59).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, έξι κινήθηκαν ανοδικά, έξι πτωτικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 44.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ, 100.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 8ης έκδοσης, Σειράς 2021 (27/08/2021 – 26/11/2021) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €100.000.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 23 Αυγούστου 2021. Το Χρηματιστήριο έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων. Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 27η Αυγούστου 2021. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Θ21/ ΤΒ13H21 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0149630812. Τα εν’ λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο. Η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021.

Επίσης ανακοίνωσε ότι με την υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Pandora Consultancy Services Plc (ΝΕΑ Αγορά) για το έτος που έληξε στις 31/12/2020, αποφάσισε όπως οι τίτλοι του εκδότη αυτού συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ), στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών, λόγω της «Έμφασης Θέματος» που εγείρεται στην Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31/12/2020.

Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου λήφθηκε με βάση τη πρόνοια 2.2.6Α(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε) προκειμένου περί εκδότη Μη Ρυθμιζόμενης Αγοράς και αφού μελέτησε το περιεχόμενο της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών του εκδότη αυτού.

Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών για τους τίτλους της εταιρείας αυτής, όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της, θα έχουν εκλείψει.

Εξάλλου ανακοινώθηκε η μετάταξη των τίτλων της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, ενόψει του ότι έχει εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχουν μεταταχθεί οι τίτλοι της εταιρείας μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε 31/12/2020. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση την Παράγραφο 2.2.5 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί).

Περαιτέρω σημειώνεται ότι οι τίτλοι της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd δε θα παρουσιάζονται πλέον με σήμανση (Σ) στο ημερήσιο δελτίο τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, εφόσον ο λόγος που οδήγησε στην παρουσίαση της σήμανσης, έχει εκλείψει. Οι τίτλοι της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά χωρίς σήμανση από την Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021.