Είσοδος μιας οικογενειακής επιχείρησης στην Κύπρο: πολυτέλεια ή ανάγκη και εργαλείο;

Δείχνει να αποτελεί μονόδρομο η εισαγωγή μιας οικογενειακής επιχείρησης σε μια χρηματιστηριακή αγορά:

  1. η οποία δε θα κοστίζει υπερβολικά,
  2. θα αποδίδει χρηματιστηριακό ISIN,
  3. θα επιλύει θέματα άντλησης κεφαλαίων, αναγνωρισιμότητας, φορολογίας και προσέλκυσης στελεχών και στην περίπτωση εισαγωγής στο εξωτερικό,
  4. θα μειώνει τo country risk, καθώς και η εταιρία θα τυγχάνει μιας επιπρόσθετης εποπτείας από ένα Χρηματιστήριο, αλλά και
  5. θα έχει μετοχές ρευστοποιήσιμες και εκτός του ελληνικού χρηματοοικονομικού συστήματος