Δ.& Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε: Εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρεία Δ.& Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε κοινοποίησε στο ΧΑΚ τις ενοποιημένες εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις για το α’ εξάμηνο του 2020.

Λεπτομέρειες εδώ