Εισαγωγή επιπρόσθετων Ομολόγων λήξης 2021 της εταιρείας Just Cash Flow Plc

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στο ΧΑΚ, σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ, στην Αγορά Ομολόγων των Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών (Ν.Ε.Α.) για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ, τα πιο κάτω επιπρόσθετα Ομόλογα της εταιρείας Just Cash Flow Plc, τα οποία προέκυψαν από επιπρόσθετες εκδόσεις.

Περισσότερα εδώ