Επικύρωση για συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης τίτλων αριθμού εταιρειών της Ν.Ε.Α.ς Αγοράς

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών, ως είχε ανακοινωθεί στις 31 Αυγούστου 2020:

– P.C. Splash Water Public Company Ltd
– Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc
– T&M Phaedra Public Company Ltd
– Blueband Financing Ltd
– E.I. Signature Investments Ltd
– GBI Finance Group Ltd

Με βάση τα πιο πάνω, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών αυτών θα έχει ισχύ μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης). Νοείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής των τίτλων των εν λόγω εταιρειών, οι εταιρείες συμμορφωθούν με τις εκκρεμείς τους υποχρεώσεις, ως έχουν ανακοινωθεί στην ανακοίνωση ημερομηνίας 31/8/2020, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων τους, θα αρθεί.