Αφαίρεση σήμανσης (Σ) από τους τίτλους της εταιρείας Pandora Consultancy Services Plc

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), μετά από την έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Pandora Consultancy Services Plc (ΝΕΑ Αγορά) για το έτος που έληξε στις 31/12/2019, αποφάσισε σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί), να αφαιρέσει από τους τίτλους της εν λόγω εταιρείας, τη σήμανση (Σ) που είχε τεθεί στους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ, εφόσον ο λόγος που οδήγησε στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της, έχει εκλείψει.

Η πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου θα τεθεί σε ισχύ από την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020.