Αυξήθηκε το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων

Στα €7.97 δισ. ανήλθε το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση για το 2 ο τρίμηνο του 2020, καταγράφοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους και μείωση ύψους 3.7% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, όπως προκύπτει από το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Το στατιστικό δελτίο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ και παρουσιάζει τα σημαντικότερα δεδομένα σχετικά με τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 238 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), εκ των οποίων οι 147 έχουν δραστηριότητες. Από το σύνολο των εταιρειών, οι 131 είναι Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, οι 59 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και οι 48 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 34 ΔΟΕΕ, 69 ΔΟΕΕ– Κάτω των Ορίων και 4 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.

Το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ανερχόταν στα €7.97 δισ., καταγράφοντας μείωση της τάξης του 3,7% σε σχέση με το 4 ο τρίμηνο του 2019 και αύξηση 5,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €6.3 δισ. Το 67,8% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 24,4% από ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων, το 4,5% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 2% από ΚΕΠΕΥ και μόλις το 1,3% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Σε ό,τι αφορά την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ, αυτά επενδύουν περίπου το 81% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση σε Κινητές Αξίες, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 11% οι επενδύσεις σε Καταθέσεις. Όσον αφορά τους OEΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, το 35% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 14,7% σε Ακίνητα.

Συνολικά υπάρχουν 136 ΟΣΕ με δραστηριότητες. Το 71% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, κατέχεται από 121 Κυπριακούς ΟΣΕ (11 ΟΣΕΚΑ, 38 ΟΕΕ, 63 ΟΕΕΠΑΠ και 9 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 136 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 101 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς και οι επενδύσεις στην Κύπρο αντιστοιχούν σε €1.95 δισ. (25,4% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση). Το 55% των επενδύσεων στην Κύπρο αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε ακίνητα ανέρχονται σε ποσοστό 13%.

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την κατηγοριοποίηση των επενδυτών που επενδύουν σε ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι σχεδόν όλοι οι επενδυτές (99,3%) είναι ιδιώτες επενδυτές. Σε ό,τι αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 50,4% του συνόλου των επενδυτών είναι Επαγγελματίες Επενδυτές, 40,9% Καλά Ενημερωμένοι Επενδυτές και μόλις 8,7% Ιδιώτες Επενδυτές.

Τέλος, όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το 2 ο τρίμηνο του 2020, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα € 111,8 εκατ. (1,40% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €23,2 εκατ. (0,29% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα της Ναυτιλίας στα € 10,7 εκατ. (0,13% του συνολικού ΕΥΔ) και στον τομέα των βιώσιμων επενδύσεων στα €33,4 εκατ. (0,42% του συνολικού ΕΥΔ).