Έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης Κύπρου στα €930,9 εκατ. ευρώ

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €930,9 εκ. (4,6% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €385,7 εκ. (1,8% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €109,1 εκ. (+14,0%) και ανήλθαν στα €887,9 εκ. από €778,8 εκ. τον Ιούλιο του 2019.

Από τις κυριότερες κατηγορίες των δαπανών, αυξήθηκαν τον Ιούλιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2019, οι επιδοτήσεις κατά €117,5 εκ. (ανήλθαν στα €120,9 εκ. από €3,4 εκ.), η ενδιάμεση ανάλωση κατά 18,3% (ανήλθε στα €129,4 εκ. από €109,4 εκ.), οι τρέχουσες μεταβιβάσεις κατά 10,5% (ανήλθαν στα €42,1 εκ. από €38,1 εκ.), οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) κατά 3,3% (ανήλθαν στα €217,3 εκ. από €210,4 εκ.). Αντιθέτως, οι κοινωνικές παροχές μειώθηκαν κατά 5,2% (περιορίστηκαν στα €217,3 εκ. από €229,3 εκ.).

Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά €157,3 εκ. (-17,0%) και περιορίστηκαν στα €766,7 εκ. από €924,0 εκ. τον Ιούλιο του 2019.

Από τις κυριότερες κατηγορίες των εσόδων, μειώθηκαν τον Ιούλιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2019, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών κατά 17,9% (περιορίστηκαν στα €300,9 εκ. από €366,6 εκ.), τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) κατά 9,6% (περιορίστηκαν στα €209,3 εκ. από €231,6 εκ.), οι κοινωνικές εισφορές κατά 29,4% (περιορίστηκαν στα €157,0 εκ. από €222,4 εκ.), τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο κατά 12,8% (περιορίστηκαν στα €222,1 εκ. από €254,8 εκ.) και τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών κατά 1,7% (περιορίστηκαν στα €63,8 εκ. από €64,9 εκ.).

Η αύξηση των δαπανών και η μείωση των εσόδων για τον Ιούλιο του 2020 οφείλονται σημαντικά στα μέτρα που λήφθηκαν για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την αναστολή των εργασιών διάφορων κλάδων της οικονομίας, αντίστοιχα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020, αυξήθηκαν κατά €588,6 εκ. (+12,8%) και ανήλθαν στα €5.180,9 εκ. σε σύγκριση με €4.592,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σημειώνεται ότι, η σημαντική αυτή αύξηση των δαπανών οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην απασχόληση, οι οποίες ανήλθαν στα €431,7 εκ..

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €253,7 εκ. (+51,3%) και ανήλθε στα €748,4 εκ. σε σύγκριση με €494,7 εκ. το 2019.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €51,8 εκ. (+3,3%) και ανήλθαν στα €1.625,5 εκ. σε σύγκριση με €1.573,7 εκ. το 2019.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €74,3 εκ. (+5,2%) και ανήλθαν στα €1.499,8 εκ. σε σύγκριση με €1.425,5 εκ. το 2019.

Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €402,9 εκ. και ανήλθαν στα €427,9 εκ. σε σύγκριση με €25,0 εκ. το 2019. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρίως στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €45,2 εκ. (+15,1%) και ανήλθαν στα €343,9 εκ. σε σύγκριση με €298,7 εκ. το 2019.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €216,4 εκ. (-50,0%) και περιορίστηκε στα €216,1 εκ. σε σύγκριση με €432,5 εκ. το 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά €271,7 εκ. (-86,7%) και περιορίστηκαν στα €41,8 εκ. σε σύγκριση με €313,5 εκ. το 2019. Αντιθέτως, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €55,3 εκ. (+46,5%) και ανήλθαν στα €174,3 εκ. σε σύγκριση με €119,0 εκ. το 2019.

Oι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €22,9 εκ. (-6,7%) και περιορίστηκαν στα €319,3 εκ. σε σύγκριση με €342,2 εκ. το 2019.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020, μειώθηκαν κατά €728,0 εκ. (-14,6%) και περιορίστηκαν στα €4.250,0 εκ. σε σύγκριση με €4.978,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €315,9 εκ. (-15,8%) και περιορίστηκαν στα €1.682,8 εκ. σε σύγκριση με €1.998,7 εκ. το 2019, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €167,9 εκ. (-13,0%) και περιορίστηκαν στα €1.124,7 εκ. σε σύγκριση με €1.292,6 εκ. το 2019.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά €70,7 εκ. (-6,7%) και περιορίστηκαν στα €984,3 εκ. σε σύγκριση με €1.055,0 εκ. το 2019.

Οι κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν κατά €290,8 εκ. (-21,7%) και περιορίστηκαν στα €1.047,9 εκ. σε σύγκριση με €1.338,7 εκ. το 2019.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €53,6 εκ. (-81,1%) και περιορίστηκαν στα €12,5 εκ. σε σύγκριση με €66,1 εκ. το 2019.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €1,3 εκ. (-0,4%) και περιορίστηκαν στα €361,2 εκ. σε σύγκριση με €362,5 εκ. το 2019.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €4,3 εκ. (+4,4%) και ανήλθαν στα €102,9 εκ. σε σύγκριση με €98,6 εκ. το 2019.

Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.

Πηγή: ΚΥΠΕ