ΧΑΚ: Θέτει σε εφαρμογή τη μέθοδο τιμολόγησης της καθαρής τιμής

Σε εφαρμογή τη μέθοδο τιμολόγησης της καθαρής τιμής (“clean price”), για Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος που διαπραγματεύονται στις Αγορές Ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), θέτει το ΧΑΚ μέσα στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας του για αναβάθμιση των Αγορών και των υπηρεσιών που προσφέρει στους συμμετέχοντες της Αγοράς, καθώς και της ευθυγράμμισης του με συναφείς διεθνείς πρακτικές και διαδικασίες.

Σε σημερινή ανακοίνωση το ΧΑΚ αναφέρει ότι έγιναν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο Κανονιστικό πλαίσιο, ώστε Εκδότης που επιδιώκει να εισαγάγει Ομόλογα του στο Χρηματιστήριο, να καθορίζει κατά πόσον οι αξίες του θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης υπό συνθήκες καθαρής τιμής (clean price), ή μικτής τιμής (dirty price), μέσω σχετικής αναφοράς στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο/ Πληροφοριακό Έγγραφο που ετοιμάζεται.

Προσθέτει ότι κατά την καταχώρηση εντολής στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών του ΧΑΚ, με τη μέθοδο τιμολόγησης της καθαρής τιμής οι δεδουλευμένοι τόκοι που προκύπτουν από την κατοχή ενός τίτλου, δεν θα ενσωματώνονται στην τιμή της εντολής, αφού υπολογίζονται από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης και θα προστίθενται αυτόματα στη συνολική αξία της εντολής.

Ενώ, στην περίπτωση τιμολόγησης με τη μέθοδο της μικτής τιμής, σύμφωνα με το ΧΑΚ, οι δεδουλευμένοι τόκοι που προκύπτουν από την κατοχή ενός τίτλου δεν ενσωματώνονται αυτόματα στον υπολογισμό της τελικής αξίας της συναλλαγής.

Συνεπώς, συνεχίζει, η μικτή τιμή που καταχωρείται στην εντολή με αυτή τη μέθοδο τιμολόγησης, θεωρείται ότι είναι η τελική τιμή που περιλαμβάνει και τους δεδουλευμένους τόκους.

Το Χρηματιστήριο αναφέρει επίσης ότι έχει υλοποιήσει νέα διαδικασία για τις χρηματικές διανομές προς κατόχους εισηγμένων Ομολόγων και προσθέτει πως αυτή αφορά νέους Εκδότες Εταιρικών Ομολόγων, των οποίων στο εξής οι αξίες τους θα διαπραγματεύονται με τη μέθοδο τιμολόγησης της καθαρής τιμής και το Μητρώο τους θα τηρείται από το Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ.

Η αγορά Εταιρικών Ομολόγων, όπως εξηγεί το ΧΑΚ, συνιστά διεθνώς ένα εξαιρετικά ανεπτυγμένο κομμάτι των χρηματιστηριακών αγορών, όπου οι Εταιρείες μπορούν να αντλούν μέσω της έκδοσης τους, πρόσθετα από την ανάλογη ευχέρεια που παρέχεται μέσω των μετοχών, κεφάλαια που χρειάζονται για ανάπτυξη, παρέχοντας ταυτόχρονα στους επενδυτές, διευρυμένες επιλογές.

Τέλος, το ΧΑΚ σημειώνει ότι κατόπιν παραστάσεων του, είχε κατά το 2019 τροποποιηθεί η Νομοθεσία περί Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς, με αποτέλεσμα το ποσοστό αποκοπής στους τόκους των Εταιρικών Ομολόγων να ευθυγραμμιστεί με το ποσοστό που εφαρμόζεται αντίστοιχα για τα Κυβερνητικά Ομόλογα (στο 3% αντί στο 30% που ίσχυε προηγουμένως για τα Εταιρικά Ομόλογα), με σκοπό να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και στην Κύπρο, του χρήσιμου αυτού επενδυτικού εργαλείου, για άντληση κεφαλαίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ