Αλλαγές στη Σύνθεση των Δεικτών του ΧΑΚ

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τις αλλαγές στις συνθέσεις των Δεικτών ΧΑΚ. Συγκεκριμένα οι μετοχές των
ακόλουθων εταιρειών εξέρχονται από όλους τους Χρηματιστηριακούς Δείκτες του ΧΑΚ
όπου αυτές συμμετέχουν.

Περισσότερα εδώ