Συνέχιση διαπραγμάτευσης με Σήμανση (Σ) – The Meredith Property Group Plc (ΝΕΑ)

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι οι τίτλοι της εταιρείας The Meredith Property Group Plc, οι οποίοι διαπραγματεύονται στη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ, θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών στην Αγορά Ομολογιών ΝΕΑ (για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ), λόγω μη έκδοσης και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/9/2019, ως απαιτείται από την Παράγραφο 5.2.4.2 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί).

Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση την Παράγραφο 2.2.6(Α)(γ), καθώς και την Απόφαση Πολιτικής του Συμβουλίου του ΧΑΚ (Αρ. Εγκυκλίου: 01/2018, 02/2018, ημερ. 23/1/2018).

Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών από τους τίτλους της εταιρείας, όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της εταιρείας, θα έχουν εκλείψει.