Στην 170η η Κύπρος στην ανταγωνιστικότητα

Τους δείκτες περιφερειακής ανταγωνιστικότητας για το 2019 και αποτελέσματα του  ευρωβαρόμετρου για την περιφερειακή πολιτική, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κομισιόν στις Βρυξέλλες, με στόχο, όπως ανακοίνωσε, “να βοηθήσει τις αρχές των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με το σχεδιασμό των μελλοντικών προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο προϋπολογισμού της ΕΕ 2021-2027 να αξιολογούν την κοινή γνώμη, να προσδιορίζουν τα περιουσιακά στοιχεία των περιφερειών και να εστιάζουν καλύτερα τις επενδύσεις”.

Σύμφωνα με τον πίνακα επιδόσεων, η Κύπρος, που αποτελεί μια ενιαία περιφέρεια για την ΕΕ, έχει πετύχει επίδοση 48,93 (100 η μέγιστη επίδοση) και υπολείπεται κατά -0,29 από τον κοινοτικό μέσο όρο (στην περίπτωση αυτή το “0”) και κατατάσσεται στη θέση 170 επί συνόλου 283 περιφερειών. Το δε κατά κεφαλήν ΑΕΠ της βρίσκεται στο 83% του κοινοτικού μέσου όρου και η χώρα κατατάσσεται στην θέση 151 επί συνόλου 283 περιφερειών.

Αναλυτικά σε ό,τι αφορά τις επιμέρους επιδόσεις η Κύπρος υπολείπεται κατά -0,21 στη βασική διάσταση της περιφερειακής πολιτικής, κατά -0,36 στους θεσμούς, κατά -1,07 στη μακροοικονομική σταθερότητα, κατά -0,56 στις υποδομές, αλλά υπερτερεί κατά +0,76 στην υγεία και +0,16 στον τομέα της εκπαίδευσης.

Σε ό,τι αφορά τη γενική αποτελεσματικότητα υπολείπεται κατά -0,37, υπερτερεί κατά +0,37 στη δια βίου εκπαίδευση και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και υπολείπεται κατά -0,30 στην αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας και κατά -1,16 στο μέγεθος της αγοράς της. Σε ό,τι αφορά στη διάσταση της καινοτομίας, υπολείπεται συνολικά κατά -0,22, κατά -0,75 στη τεχνολογική ετοιμότητα, υπερτερεί κατά +0,46 στις επιχειρήσεις και υπολείπεται κατά -0,36 στην καινοτομία επιχειρήσεων.

Συνολικά από τις 5 βαθμίδες ανάπτυξης (1 χαμηλότερο / 5 υψηλότερο) η Κύπρος βρίσκεται συγκριτικά στο 3.

Τέλος η έρευνα του ευρωβαρόμετρου σχετικά με την ευαισθητοποίηση και την αντίληψη των πολιτών για την περιφερειακή πολιτική δείχνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων (81%) πιστεύει ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή τους. Το ίδιο ποσοστό στην Κύπρο είναι 94%. Το 40% στην ΕΕ και το 38% στην ΕΕ έχουν ωστόσο άμεση εικόνα για το ποια είναι αυτά στην περιοχή τους, ενώ σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η ΕΕ πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην εκπαίδευση, την υγεία ή τις κοινωνικές υποδομές (91% στην ΕΕ , 88% στην Κύπρο), το περιβάλλον (90% στην ΕΕ και 93% στην Κύπρο) και να επικεντρωθεί σε περιοχές με υψηλή ανεργία (69% στην ΕΕ 60%, στην Κύπρο), υποβαθμισμένες αστικές περιοχές (54% στην ΕΕ και 47% στην Κύπρο ) και απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές (52%στην ΕΕ και 69% στην Κύπρο).