Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Τα σχέδια δράσης για το 2019

Τους τομείς προτεραιότητας για το 2019 καθόρισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.#neaxak(l) #neaxak(f) #neaxak(t)

Οι τομείς προτεραιότητας εiναι οι ακόλουθοι:

1. Προδραστική εποπτεία (proactive supervision): Συνεχής παρακολούθηση των ΚΕΠΕΥ υψηλού κινδύνου και μέσου-υψηλού κινδύνου με τις κανονιστικές/ ρυθμιστικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές νομοθεσίες MiFID II1 /MiFIR2, το EMIR3 και προληπτικού πλαισίου.

2. Επέλευση γεγονότων, αντιδραστική εποπτεία: Παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ΚΕΠΕΥ μεσαίας-χαμηλής και χαμηλής επικινδυνότητας, με έμφαση στους τομείς που αφορούν τις υποχρεώσεις τους βάσει των MiFID II /MiFIR, EMIR και του προληπτικού πλαισίου, οι οποίοι εμπερικλείουν σημαντικούς κινδύνους για τους επενδυτές ή τη σταθερότητα της αγοράς.

3. Εποπτεία θεμάτων και προϊόντων: Ανάλυση των τρέχοντων γεγονότων που αφορούν τον κάθε τομέα στο σύνολο του και διερεύνηση δυνητικών παραγόντων που οδηγούν σε κακά αποτελέσματα για τους επενδυτές και τη σταθερότητα της αγοράς.

Το 2019, η εν λόγω θεματική εργασία θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα θέματα:

i. απαιτήσεις για τη διακυβέρνηση προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών (KID) που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές (Κανονισμός ΕΕ αριθ. 1286/2014)

ii. απαιτήσεις για τις πληροφορίες που απευθύνονται σε πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων

iii. υποχρεώσεις αξιολόγησης της καταλληλότητας

iv. απαιτήσεις για την αναφορά συναλλαγών

v. απαιτήσεις διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών τεχνικών προτύπων με αριθμό 2017/575 και 2017/576

vi. αντιπαροχές και αμοιβές

vii. Απαιτήσεις για τις πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις χρεώσεις.

Όσον αφορά το πλαίσιο EMIR, θα δοθεί έμφαση στην ποιότητα των δεδομένων που αναφέρονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.

Όσον αφορά το προληπτικό εποπτικό πλαίσιο, θα δοθεί έμφαση σε απαιτήσεις όπως η διαφύλαξη των κεφαλαίων των πελατών, η διαχείριση κινδύνων, η κεφαλαιακή επάρκεια (Πυλώνας Ι, Πυλώνας ΙΙ, ICAAP) και οι γνωστοποιήσεις προληπτικής εποπτείας (απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙΙ).

Διαχειριστές και Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

Η ΕΚ έχει προσδιορίσει τους ακόλουθους βασικούς τομείς προτεραιότητας για τις δράσεις και δραστηριότητές της όσον αφορά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των διαχειριστών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων για το 2019:

i. οργανωτικές απαιτήσεις

ii. ρυθμίσεις σχετικά με την ανάθεση λειτουργιών

iii. απαιτήσεις για την αποτίμηση/ παρακολούθηση υπό διαχείριση κεφαλαίων

iv. απαιτήσεις ρευστότητας.