Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε» της 30ης Ιουνίου 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ2018

Στην Κοζάνη σήµερα την 30η Ιουνίου 2018 ηµέρα Σάββατο και ώρα 18:00 µ.µ. στα γραφεία της εταιρείας, οδός 1Οχλµ. Κοζάνης- Αργίλου συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση  οι Μέτοχοι της «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε», κατόπιν της από 31/05/2018 πρόσκλησης  του Διοικητικού Συµβουλίου, τοιχοκολληθείσα σε εµφανές µέρος του καταστήµατος της εταιρείας που έχει ως εξής:

«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10961/56/Β/86/28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συµβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυµης εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2018, ηµέρα Σάββατο και ώρα 18:00 µ.µ. στα γραφεία της εταιρείας στην Κοζάνη, οδός 1οχλµ. Κοζάνης – Αργίλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το θέµα:

Θέµα ηµερήσιας διάταξης Εκλογή µελών Διοικητικού Συµβουλίου.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συµβούλιο σε εµφανές µέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των µετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν  τις µετοχές των εµπροθέσµως, για να συµµετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση µε την ένδειξη του αριθµού των µετόχων και ψήφων, που έχει ο καθένας µετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εµφανίσθηκαν οι κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Άρχισε η συνεδρίαση και καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου Κ. Κουκουτάρης Διονύσιος, προεδρεύων προσωρινώς της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραµµατέα εκ των παρισταµένων το µέλος του Δ.Σ. Ράµµο Νικόλαο.

Στην συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης  ανέθεσε στον προσωρινό Γραµµατέα Ράµµο Νικόλαο την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εµπροθέσµως τις Μετοχές των.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των Μετόχων της εταιρείας και υπάρχει απαρτία, η δε Γενική Συνέλευση µπορεί να λάβει νόµιµα αποφάσεις επί οποιουδήποτε θέµατος.

Κατόπιν αυτού και χωρίς να υποβληθεί καµία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση, ως νοµίµως συνεδριάζουσα  επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και οµοφώνως οριστικό πρόεδρο αυτής τον κ. Κουκουτάρη Διονύσιο και οριστικό γραµµατέα τον κ. Ράµµο Νικόλαο.

​Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί µέρους Θεµάτων της Ηµερήσιας Διάταξης ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παµψηφεί από αυτή.

​Κατόπιν των ανωτέρω λαµβάνει χώρα συζήτηση επί του κάτωθι θέµατος:

Θέµα: Εκλογή µελών Διοικητικού Συµβουλίου.

Επί του θέµατος, µετά από εισήγηση του Προέδρου για την εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου όπως αυτό είναι αναγκαστικό από τον Νόµο και το Καταστατικό, η Γενική συνέλευση εκλέγει οµόφωνα και παµψηφεί τα εξής τρία (3) µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου για τα επόµενα έξη (6) έτη, δηλαδή έως την 30/6/2024, ήτοι τους τους:

(α) Διονύσιο Κουκουτάρη του Αθανασίου και της Αικατερίνης, κάτοικο Κοζάνης γεννηµένο στην Κοζάνη το έτος 1963, κάτοχο του µε αριθµό δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ΑΕ332043 του Α.Τ Κοζάνης, µε Α.Φ.Μ 026218887 της Δ.Ο.Υ Κοζάνης, (β) Γεώργιο Κουκουτάρη του Αθανασίου και της Αικατερίνης, κάτοικο Κοζάνης γεννηµένο στην Κοζάνη το έτος 1966, κάτοχο του µε αριθµό ΑΕ332039 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ Κοζάνης, µε Α.Φ.Μ 031042706 της Δ.Ο.Υ Κοζάνης, και (γ) Ράµµο Νικόλαο του Γεωργίου και της Αικατερίνης, κάτοικο Κοζάνης γεννηµένο στο Σπήλαιο Γρεβενών το έτος1956, κάτοχο του µε αριθµό ΑΕ125709 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Α.Τ Κοζάνης µε Α.Φ.Μ 026193194 της Δ.Ο.Υ Κοζάνης,

Η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί το µέλος του Δ.Σ. Διονύσιο Κουκουτάρη να προβεί στην υποβολή των κατά νόµο εγγράφων στην εποπτεύουσα αρχή.

Μετά την εξέταση του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. 

                                                                    

Ο Γραµµατέας