Πρακτικό Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου της 30/06/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2018

Στην Κοζάνη σήµερα την 30ηΙουνίου 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Σάββατο και ώρα 19:00 µ.µ συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 1οχιλ. Κοζάνης προς Άργιλο, προσκλήσει του Προέδρου της Εταιρείας, τα µέλη του Δ.Σ. της εταιρίας µε την επωνυµία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ, τα οποία εκλέχθηκαν σήµερα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας,προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων:

  1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου σε Σώµα.
  2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
  3. Παροχή δικαιώµατος υπογραφής.

Σε αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.:

  • Διονύσιος Κουκουτάρης του Αθανασίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος.
  • Γεώργιος Κουκουτάρης του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου.
  • Ράµµος Νικόλαος του Γεωργίου, Σύµβουλος του Διοικητικού Συµβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συµβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεµάτων της  Ηµερήσιας Διάταξης.

Θέµα 1ο   : Συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου σε Σώµα.

Επί του θέµατος το Διοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της από 30-62018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει την συγκρότηση σε Σώµα ως εξής:

  1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ο κ. Κουκουτάρης Διονύσιος του Αθανασίου κάτοικος Κοζάνης, 1οχλµ Κοζάνης – Αργίλου, µε ΑΔΤ ΑΕ332043 ΤΑ Κοζάνης, και ΑΦΜ 026218887, ΔΟΥ Κοζάνης.
  2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου ο κ. Κουκουτάρης Γεώργιος του Αθανασίου κάτοικος Κοζάνης, 1οχλµ Κοζάνης – Αργίλου µε ΑΔΤ ΑΕ332039 ΤΑ Κοζάνης, και ΑΦΜ 031042706, ΔΟΥ Κοζάνης.
  3. Μέλος ο Ράµµος Νικόλαος του Γεωργίου κάτοικος Κοζάνης Γ.Μπούσιου 14 µε ΑΔΤ ΑΕ125709 ΤΑ Κοζάνης και ΑΦΜ 026193194, ΔΟΥ Κοζάνης. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου θα είναι εξαετής και ορίζεται έως την 30-6-2024.

Θέµα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συµβούλιο διορίζει παµψηφεί βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου τον κ. Κουκουτάρη Διονύσιο και Διευθύνοντα Σύµβουλο και αναθέτει σε αυτόν την ενάσκηση των δικαιωµάτων αυτού στο σύνολο, σε περίπτωση δε κωλύµατος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου κ. Κουκουτάρη Γεώργιο. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος ή ο νόµιµος αναπληρωτής του σε περίπτωση κωλύµατος, εκπροσωπεί και δεσµεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της µε µόνη την υπογραφή του τιθέµενη κοντά στην εταιρική επωνυµία.

Θέµα 3ο: Παροχή δικαιώµατος υπογραφής.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συµβούλιο παρέχει παµψηφεί σύµφωνα µε το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαιώµατος υπογραφής στους κ.κ.

  1. Κουκουτάρης Διονύσιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και Διευθύνων Σύµβουλος. 2. Κουκουτάρης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωµα υπογραφής όπως ο καθένας χωριστά µε την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας.                             «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ»

Και µε µια από τις άνω υπογραφές, αναλαµβάνουν χρήµατα, χρηµατόγραφα, µερισµαταποδείξεις, εισπράττουν χρήµατα, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαµβάνουν φορτωτικές, συµβάλλονται  µε τις τράπεζες για το άνοιγµα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωµής για το λογαριασµό της εταιρείας και συνοµολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασµό και κάνουν χρήση αυτών.

Μη Υπάρχοντος άλλου Θέµατος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος                  ​       ​

Ο Αντιπρόεδρος                       

Το Μέλος του Δ.Σ.