Στο ΧΑΚ η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Aίτηση για την εισαγωγή των μετοχών της στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.), κατέθεσε η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012,  σε συνέχεια των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/7/12  και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/7/12  των μετόχων της, με Σύμβουλος Εισαγωγής την Εταιρία Capital Markets Experts A.E.

Η Εταιρία, εν όψει της αίτησης, αποφάσισε το split των μετοχών της με αναλογία 2 νέες για κάθε μία παλαιά, μειώνοντας την ονομαστική αξία της κάθε μετοχής από 1,18 € σε 0,59 € . Συνολικά, μετά το split, οι μετοχές της Εταιρίας θα ανέρχονται σε 18.567.912 τίτλους και το μετοχικό της κεφάλαιο σε δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες και εξήντα οκτώ ευρώ (€ 10.955.068,08).

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της ΙNTERLIFE AAEΓΑ, η εισαγωγή στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ., ήταν μια στρατηγική επιλογή, μέσω της οποίας η Εταιρία αποβλέπει σε μια σειρά πλεονεκτημάτων, όπως :

α) Την παρουσία της Εταιρίας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα των χρηματιστηριακών αγορών,

β) Την μετατροπή του μετοχικού της κεφαλαίου σε ανταλλάξιμες αξίες, οι οποίες θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν από τους μετόχους της,

γ) Την συστηματική κοινοποίηση των δραστηριοτήτων της στα ΜΜΕ και την ισχυροποίηση της αξιοπιστίας της .

δ) Την ευχερέστερη προσέγγιση στρατηγικών επενδυτών αλλά και στρατηγικών συνεργατών.

Η Εταιρία έκλεισε τη χρήση του 2011 και, παρά το γεγονός ότι απορρόφησε το σύνολο του κόστους του PSI  (μεγαλύτερο των 6 εκ. ευρώ), παρουσίασε κέρδη της τάξεως των 1,12 εκ. ευρώ, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την υγιέστατη σύνθεση του Χαρτοφυλακίου της.

Σε επίπεδο Ασφαλιστικής Παραγωγής, η περασμένη χρονιά έκλεισε με Έσοδα  45,95 εκ. ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της Χρήσης, αυξήθηκε η Καθαρή Θέση κατά 657 χιλ. ευρώ (από 20,13 εκ. € σε 20,78 εκ. €), μειώθηκαν οι Υποχρεώσεις κατά 1,74 εκ. ευρώ (από  9,98 εκ. € σε 8,23 εκ. €), ενώ βελτιώθηκαν οι Προβλέψεις κατά 2,66 εκ ευρώ (από  60,59 εκ. € σε 63,26 εκ. ).

Σημειώνεται ότι στη Ν.Ε.Α. του Χρηματιστήριου της Κύπρου  είναι ήδη εισηγμένες , εκτός των κυπριακών,  πολλές ελληνικές και άλλων εθνικοτήτων Εταιρίες.

https://www.nextdeal.gr/epikairotita/asfalistika-nea/idiotiki-asfalisi/62458/sto-hak-i-interlife-aaega