ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Ο Οδηγός αυτός αποτελεί ένα ανεπίσημο έγγραφο το οποίο είναι μη δεσμευτικό και χρησιμεύει ως εργαλείο αναφοράς. Συγκεκριμένα έχει δημιουργηθεί για διευκόλυνση των χρηστών και βασίζεται στην Κανονιστική Απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για τις Αγορές του Χρηματιστηρίου και ειδικότερα στις Γενικές και Ειδικές Προϋποθέσεις Εισαγωγής στις Αγορές του Χρηματιστηρίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΚ

Για την εισαγωγή των μετοχών μιας νέας εταιρίας, ο Σύμβουλος Εισαγωγής θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις Γενικές και Ειδικές Προϋποθέσεις Εισαγωγής Αξιών στην ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ οι οποίες παρατίθενται πιο κάτω.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

• Έχει κατά νόμο συσταθεί και λειτουργεί. Είναι δημόσια (ανώνυμη) εταιρεία και έχει εξουσία προς έκδοση τίτλων προς το κοινό
• Έχει εξουσία προς έκδοση συγκεκριμένων τίτλων με βάση το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.
• Εκτός στην περίπτωση παράλληλης εισαγωγής ή όταν η υποψήφια εταιρία εισάγει μετοχές οι οποίες είναι ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά η εισαγωγή αφορά όλους τους τίτλους της ίδιας κατηγορίας
• Προτείνει την εισαγωγή μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση είναι ελεύθερη.
• Εάν η εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής, συμμορφώνεται πλήρως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις του χρηματιστηρίου αυτού.
• Δεν δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τα συμφέροντα των κατόχων των μετοχών της.
• Διασφαλίζει ίση μεταχείριση των μετόχων.
• Διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση θα προσφέρεται αρχικά στους υφιστάμενους μετόχους, ανάλογα του ποσοστού που ο κάθε ένας κατέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας.
• Προτείνει για εισαγωγή μετοχές πλήρως αποπληρωμένους
• Παραδίδει το Μητρώο κατόχων τίτλων του (Μετοχολόγιο) σε ηλεκτρονική μορφή, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο ΧΑΚ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

• Έχει ετοιμάσει ελεγμένους από ορκωτούς λογαριασμούς, λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες τουλάχιστο κατά τα δύο προηγούμενα της εισαγωγής έτη, εκτός εάν
είναι νεοσυσταθείσα εταιρεία που ικανοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΚ, ότι παρέχει ικανοποιητικά στοιχεία, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να εκτιμήσουν την αξία των τίτλων της, όπως αυτή θα προεκτιμάται με έκθεση του Συμβούλου Εισαγωγής ή Ανεξάρτητου Εκτιμητή την οποία θα προσυπογράφει ο Σύμβουλος.
• Οι μετοχές της θα κατέχονται από ικανοποιητικό αριθμό επενδυτών.
• Έχει εξασφαλίσει και διατηρεί υπηρεσίες Συμβούλου Εισαγωγής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κανονιστική Απόφαση 379/2014 (ως τροποποιήθηκε)

• Παράρτημα 5: Αίτηση για εισαγωγή νέας εταιρείας στη Ν.Ε.Α. Αγορά
• Παράρτημα 9: Πληροφοριακό Έγγραφο εισαγωγής
• Αντίγραφο της Γενικής Συνέλευσης που απαιτείται για την έκδοση των μετοχών
• Πιστό αντίγραφο προσφάτως επικυρωμένου του Ιδρυτικού Έγγραφου της εταιρείας (Εταιρικό Καταστατικό)
• Παράρτημα 7: Υπεύθυνη δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
• Παράρτημα 8: Υπεύθυνη δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
• Παράρτημα 10: Δήλωση του Συμβούλου Εισαγωγής δεόντως υπογραμμένη
• Παράρτημα 13: Κατάσταση διασποράς των μετοχών (μετοχική σύνθεση)
• Παράρτημα 20: Αμετάκλητες δηλώσεις των προσώπων που έχουν συμφωνήσει να
λάβουν τις μετοχές που θα κατανεμηθούν (αν υφίσταται θέμα ΑΜΚ με ιδιωτική τοποθέτηση με την εισαγωγή)
• Πιστοποιητικό περί Μη Πτωχεύσεων (Certificate of Good Standing) της αιτούσας εταιρείας

Κανονιστικές Αποφάσεις 398/2006, 408/2006, 273/2012

• Επίσημο έγγραφο της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου από το ΓΕ.ΜΗ. ή άλλως αντίγραφο του Μητρώου Μελών του τόσο σε ηλεκτρονική (ΚΔΠ 398/2006 Άρθρο 22) όσο και σε έγγραφη μορφή (Πρωτόκολλο Παράδοσης Μητρώου, Έντυπο 26, ΚΔΠ 408/2006 Κεφάλαιο 3), δεόντως πιστοποιημένα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (για Ltd από τον Γραμματέα) και ένα εξουσιοδοτημένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Παράρτημα Α της ΚΔΠ 273/2012: Σχετική αίτηση για ανάθεση του μητρώου των μετοχών στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο συνοδευόμενη από τα σχετικά έγγραφα.
• Παράρτημα B της ΚΔΠ 273/2012: Σχετική επιστολή βεβαίωσης από δικηγόρο σύμφωνα με το Παράρτημα Β της ίδιας Κανονιστικής Απόφασης συνοδευόμενη από τα σχετικά έγγραφα. Η εν λόγω βεβαίωση είναι απαραίτητη για εταιρείες που δεν έχουν ιδρυθεί στη Κύπρο.
• Πρόσφατο και πρωτότυπο σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου από το ΓΕ.ΜΗ.
Άλλα
• Σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου αν υφίσταται θέμα δημόσιας εγγραφής,
• Αντίγραφο του τελικού προς δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, αν υφίσταται θέμα δημόσιας εγγραφής.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΚ

  • Υποβολή και εξέταση αίτησης εισαγωγής : Συνολικά €3.000 (€1.700 κατά την υποβολή της αίτησης και €1.300 με την έγκριση)
  • Ετήσια Συνδρομή Εισηγμένης : Από €2.000 – €25.000 ανάλογα με τη χρηματιστηριακή αξία της Εταιρίας
  • Ετήσια Χρέωση για την τήρηση του μετοχολογίου : Ελάχιστη χρέωση €854 εφόσον οι μέτοχοι είναι από 1 έως 200.
  • Μέγιστη χρέωση €42.715 στην περίπτωση που οι μέτοχοι είναι πάνω από 30.000.

Το Χρηματιστήριο προτρέπει όλους τους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιούν και τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο και τις Κανονιστικές Διατάξεις ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ www.cse.com.cy .

Για ερωτήσεις ή διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία / προϋποθέσεις εισαγωγής αξιών στη Ν.Ε.Α. Αγορά του ΧΑΚ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρία μας Capital Markets Experts AE, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] ή στα τηλέφωνα 2316.00.7771 και 6946.00.29.19.